กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมนึก ตาคำ ผู้ใหญ่บ้านเทพาราม กล่าวต้อนรับ นางสาว ฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีสื่อมวลชนและชาวบ้านเทพารามให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

บ้านเทพาราม หมู่ที่ 5 เดิมทีมีชื่อว่า “บ้านหน้าหอล่ามช้าง” ซึ่งในอดีตมีเจ้าเมืองเดินทัพผ่านบริเวณ ศาลเจ้าพ่อร่มขาว และได้ล่ามช้างไว้บริเวณนี้เพื่อพักทัพ จึงเป็นที่มาของชื่อ และในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น “บ้านเทพาราม” ในภายหลัง ซึ่งมีวัดเทพาราม และ     ลานบริเวณหอหลวงเจ้าพ่อร่มขาวเป็นแหล่งรวมศรัทธาและกิจกรรมของชุมชน ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านเทพารามยังคงความเรียบง่าย ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันมีพืชเศรษฐกิจ คือ “ไม้ไผ่” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้หลัก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเทพารามจึงมีชื่อเสียงเรื่องงานจักสาน รวมถึงงานฝีมืออีกมากมาย  เช่น

 

 

  1. งานจักสาน กระบุง ตะกร้า หรือกระจาด บ้านแม่เขียวข้องหลวง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจักสาน บ้านเทพาราม ผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียง คือ ข้องหลวง อันมีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
  2. การแกะสลักไม้ แม่สำรวย ซึ่งวัตถุดิบหลักของการแกะสลัก คือ ไม้มะม่วงและไม้สัก ซึ่งแกะลายดอกไม้ หรือต้นไม้ ลงบนแจกัน หรือของต้องแต่งบ้าน
  3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ป้าไพ เป็นกลุ่มตัดเย็บผ้าเมืองที่ทำกันในครอบครัวและสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน อันมีเอกลักษณ์จากการออกแบบลายและแพทเทิร์นเอง
  4. โคมไฟยี่เป็งกระดาษสา ป้าทอง เริ่มจากงานฝีมือในครัวเรือน จนกลายมาเป็นงานตกแต่งส่วนหนึ่งในงานประเพณีบ้านเทพาราม และ
  5. การเพ้นท์ผ้าและปักผ้า ลุงเอนก ลุงอเนกเป็นศิลปินประจำหมู่บ้าน มีเอกลักษณ์โดยการใช้สีอะคริลิควาดลวดลายตามจินตนาการของคุณลุงเอง และมีฝีมือการปักลายลงบนผ้าที่ละเอียดและสวยงาม

 

 

กิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมจากบ้านเทพาราม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากบ้านเทพาราม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อซอซึง เป็นต้น

 

 

นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี กล่าวว่า”โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอ  ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชน”

 

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน โดยที่อำเภอสารภี มีหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณตามโครงการฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1 และ บ้านเทพาราม หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินงานใน 8 กิจกรรม ได้แก่

1.การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

2.การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

3.การศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

4.การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (การปรับภูมิทัศน์)

5.การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

6.สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

7.การส่งเสริมโปรแกรมท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

8.ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *